Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen HydroHorses en opdrachtgever:

1. De tussen HydroHorses en de Opdrachtgever gesloten (behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van HydroHorses tot het leveren van een behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren begeleiding. HydroHorses voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. HydroHorses heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

2. De tussen HydroHorses en Opdrachtgever gesloten (behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door: - het uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever door HydroHorses zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor het paard; - het overlijden van het te behandelen paard; - een eenzijdige beslissing van HydroHorses indien HydroHorses van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat; - een eenzijdige beslissing van HydroHorses indien het vertrouwen tussen HydroHorses en de Opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.

3. Indien de (behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de HydroHorses. Betaalde rittenkaarten worden niet gecrediteerd.

4. De Opdrachtgever is verplicht om de door HydroHorses te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Opdrachtgever kenbaar is geworden, aan HydroHorses schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens HydroHorses terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid, vervalt.

5. HydroHorses is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de door hem/haar verrichte prestaties, uitgezonderd die gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van HydroHorses. Indien HydroHorses op enigerlei wijze (desondanks) aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van HydroHorses in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de HydroHorses ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

6. Tijdens het consult en eventuele behandelingen en/of opname van het paard kan het voorkomen dat er foto's en/of films van het paard gemaakt worden. HydroHorses behoudt zich het recht voor om deze te gebruiken voor publicatie op onze website en/of in wetenschappelijke artikelen, tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Het gebruik van het materiaal zal overigens op een dusdanige manier gebeuren dat de naam van de eigenaar niet in beeld zal komen.

Home
Revalidatie
Diensten
Over ons
Tarieven
Contact

HydroHorses
Donkervoorterweg 21
3771 RR Barneveld 

Openingstijden (alleen op afspraak)

Maandag
9.00 - 18.00
Dinsdag
9.00 - 18.00
Woensdag
12.00 - 22.00
Donderdag
9.00 - 18.00
Vrijdag
12.00 - 22.00

© 2021 HYDROHORSES. ALL RIGHTS RESERVED